právě hraje
PSLOUCHEJ
ŽIVĚ
HANÁPLAY SKYROCKPLAY
 
 

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Sky marketing s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro rádia
(dále jen “podmínky”) vydané s platností a účinností od 1. 1. 2023 před datem účinnosti jsou platné původní podmínky.
 
I. ÚVOD
Právní vztahy mezi firmou Sky Marketing s.r.o., se sídlem Praha 8 - Troja, Pod Písečnou 329/5, PSČ 180 00, s korespondenční adresou Olomouc – město, Blažejské náměstí 97/7, Identifikační číslo: 29126771, Spisová značka: C 201855 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „rádio“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen jako „objednatel“) při poskytování reklamního plnění se řídí těmito „podmínkami“, které jsou vydány v souladu s právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Podmínky se vztahují na všechny objednávky, smlouvy a písemné dokumenty uzavřené mezi radiem a objednatelem přičemž se stávají součástí každé takové smlouvy a určují část jejího obsahu. Případná rozdílná ujednání smlouvy mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.
 
II. VYMEZENÍ POJMŮ 
propagace - cílené oslovení kupujícího s určitým sdělením. Je to forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem ovlivnění prodeje výrobků a služeb a nákupního chování zákazníka.
reklama - jakékoli veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného objednatelem, zařazené rádiem do vysílacího schématu rádia za sjednanou úplatu (zejména reklamní spoty).
reklamní vysílání - vysílání reklamy a sponzorských vzkazů
reklamní blok - nepřerušený sled reklam různých fyzických či právnických osob, jejich výrobků či služeb, zřetelně zvukově oddělený od ostatních částí vysílacího schématu rádia
sponzorský vzkaz - jakékoliv sdělení uvedené v souvislosti s vysíláním pořadu či pořadů rádia upozorňující na sponzoring objednatele
sponzoring - jakýkoliv příspěvek poskytnutý objednatelem k přímému či nepřímému financování sjednaného pořadu či pořadů rádia za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, nebo postavení objednatele
obsah sponzorského vzkazu - vhodné upozornění na sponzoring objednatele, které neobsahuje zejména: adresu sídla či místa podnikání objednatele, s výjimkou případů, kdy tento údaj tvoří součást názvu firmy, tak jak je zapsána v obchodním rejstříku, adresu a další kontakty na provozovnu či provozovny objednatele, charakteristiku výrobku či služeb objednatele, kvalitativní ukazatele služeb či výrobků objednatele
rodný list spotu  - průvodka reklamního spotu, která musí obsahovat: jméno produkčního, název hudebního díla užitého ve spotu, jméno jeho autora, jméno autora textu a scénáře, délku hudebního díla a všechny další podstatné informace pro jeho užití.
mediaplán - plán rozhlasové kampaně nebo také schematický časový rozpis vysílání reklamy a sponzorských vzkazů
objednávka - písemně potvrzený mediaplán ze strany objednatele, která tak vytváří Smlouvu o reklamě a sponzoringu.
vysílací okruh - soubor vysílačů, které vysílají totožný obsah (program)
časové pásmo - rádiem vymezený úsek vysílání v průběhu jednoho dne

časné ranní pásmo           vysílání rádia od 6 hodin do 7 hodin
ranní pásmo                       vysílání rádia od 7 hodin do 9 hodin
dopolední pásmo              vysílání rádia od 9 hodin do 12 hodin
polední pásmo                   vysílání rádia od 12 hodin do 15 hodin
odpolední pásmo              vysílání rádia od 15 hodin do 18 hodin
podvečerní pásmo            vysílání rádia od 18 hodin do 19 hodin
večerní pásmo                   vysílání rádia od 19 hodin do 22 hodin
půlnoční pásmo                 vysílání rádia od 22 hodin do 24 hodin
noční pásmo                       vysílání rádia od 0 hodin do 6 hodinObsah ostatních výslovně nezmíněných pojmů je chápán v hranicích jejich obsahu stanovených zákonem č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
 
III. VYSÍLÁNÍ REKLAMY ČI SPONZORSKÉHO VZKAZU (DÁLE JEN JAKO „REKLAMA“)
Objednatel svým podpisem mediaplánu objednává u rádia reklamní vysílání dle tohoto mediaplánu a potvrzuje tak svůj souhlas s objednávkou (mediaplánem) a těmito „podmínkami". Doručením této písemné objednávky rádiu, a to buď osobně, e-mailem či prostřednictvím pošty, se následně mezi objednatelem a rádiem uzavírá platná smlouva o reklamě a sponzoringu. Smlouvu lze uzavřít pouze písemně.
Rádio rezervuje vysílací čas pro odvysílání reklamního vysílání objednatele za sjednaných podmínek a za sjednanou úplatu rovněž dle mediaplánu.
Rádio zřetelně zvukově oddělí jednotlivé reklamní bloky od ostatních částí vysílacího schématu daného pásma vysílání rádia, a to i od sponzorských vzkazů téhož objednatele, či sponzorských vzkazů jiných fyzických či právnických osob.
Objednatel výslovně prohlašuje, že je srozuměn s tím, že cena za každé reklamní vysílání je sjednána jako cena za rezervaci reklamního prostoru a umožnění odvysílání reklamy. Případné objednatelovo nedodání reklamního spotu, obsahu reklamy, podkladu pro její výrobu, jiných potřebných informací, „rodného listu“ nebo oprávněné odmítnutí vysílání ze strany rádia dle článku V. těchto „podmínek“ a tím způsobená eventuální nemožnost rezervovaný reklamní prostor skutečně využít k odvysílání reklamy, nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit rádiu sjednanou cenu za zajištění rezervace tohoto prostoru a za umožnění využití reklamního vysílání, přičemž v takovém případě nemá objednatel nárok na náhradní plnění. Již uhrazená cena reklamy se nestává bezdůvodným obohacením a nemůže tak být vymáhána. Jedná se o cenu rezervace reklamního prostoru, kterou objednatel svou vinnou nevyužil.
Pro vysílání reklamy je rozhodné konkrétní časové pásmo ve stejném cenové tarifu nikoli přesný čas vysílání reklamy či sponzorského vzkazu. Při sestavování denních plánu vysílání reklamních spotů totiž dochází k optimalizaci jednotlivých reklamních bloků z hlediska jejich stopáže, počtu spotů v bloku, odstupu mezi konkurenčními produkty, apod.
Reklama objednatele bude vysílána v rezervovaných časech dle mediaplánu v případě, že objednatel dodá reklamní spot spolu s „rodným listem“ a zároveň splní článek V. těchto podmínek nebo dodá podklady pro výrobu spotu při současném splnění článku VI. těchto podmínek.
Sponzorský vzkaz objednatele bude vysílán rádiem na počátku, nebo a na konci vysílání sjednaného pořadu rádia.
 
IV. ZASTUPOVANÁ RÁDIA A PROGRAMOVÉ OKRUHY
Radio Haná Pop - nejlepší hudební výběr od 80. let až do současnosti
Střední Morava (Olomouc, Prostějov) 92,3 MHz, Přerov 98,6 MHz, Šumperk 103,3 MHz, Kroměříž 88,4 MHz, Hranice a Zábřeh 91,9 MHz, Moravská Třebová 105,1 MHz, Svitavy 90,1 MHz, Vyškov 97,8 MHz, Blansko 98,6 MHz, Boskovice 96,2 MHz, Rýmařov 96,2 MHz, Bruntál 102,9 MHz, Valašské Meziříčí 103,3 MHz.
Radio Haná SkyRock - nejlepší rockový výběr od 60. let až do současnosti
Olomouc 100,0 MHz, Prostějov 100,2 MHz, Hranice a Lipník n. B. 103,1 MHz, Šumperk 100,0 MHz, Mohelnice 99,7 MHz, Boskovice 104,9 MHz, Moravská Třebová 88,7 MHz, Svitavy 99,7 MHz, Zábřeh 103,7 MHz, Valašské Meziříčí 107,5 MHz, Bruntál 91,8 MHz, Blansko 88,7 MHz, Vyškov 101,1 MHz, Rýmařov 90,2 MHz, Zlín 101,2 MHz.
Radio Metropole - nejlepší moderní muzika pro Olomoucko
Olomouc 92,0 MHz
 
V. REKLAMNÍ SPOT ČI SPONZORSKÝ VZKAZ (DÁLE JEN „SPOT“) DADANÝ OBJEDNATELEM
Objednatel dodá spot ve stereo kvalitě se vzorkovací frekvencí minimálně 44kHz ve formátu wav, mpeg layer 2 nebo layer 3 (mp2, mp3) s datovým tokem minimálně 128kBit/s na datovém nosiči nebo elektronickou poštou v jednom vyhotovení. Lhůta dodání spotu nejpozději tři pracovní dny před počátkem reklamního vysílání.
Za obsah spotu odpovídá objednatel, kdy je povinen respektovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 231/2001 Sb. Obsah nesmí být v rozporu s právy či oprávněnými zájmy třetích osob, v rozporu s dobrými mravy, urážlivý či vulgární či nenarušuje charakter vysílání rádia. Rádio dodaný spot před zařazením do vysílání rádia vyslechne a ověří, zda není v rozporu s platnými právními normami. Nesplňuje-li spot veškeré náležitosti, rádio je oprávněno tento spot dodaný objednatelem nezařadit. O tomto je rádio povinno bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Do doby dodání řádného spotu odpovídajícího všem uvedeným požadavkům se odkládá počátek vysílání reklamy, aniž by se tento odklad jakkoli dotknul stanoveného konce trvání vysílání.
Ke každému reklamnímu spotu či sponzorského vzkazu je objednatel povinen dodat „rodný list spotu“.
Nedodá-li objednatel „rodný list“ spotu, rádio může odepřít jeho odvysílání bez náhrady reklamního vysílání. V případě, že objednatel uvede v „rodném listu“ spotu nesprávné nebo neúplné informace, může rádio požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč.
 
VI. ZHOTOVENÍ SPOTU (REKLAMNÍHO SPOTU ČI SPONZORSKÉHO VZKAZU) RADIEM
Objednatel předá rádiu svou objednávku – návrh reklamního spotu či sponzorského vzkazu (dále jen objednávka spotu) ve lhůtě nejdéle pěti pracovních dnů od přijetí objednávky spotu.
Objednávku spotu učiní písemně prostřednictvím poštovního doručovatele, faxu, či e-mailu. Případná změna objednávky před jejím smluvním potvrzením musí být učiněna písemně. Objednávka se pro smluvní strany stává závaznou okamžikem odeslání potvrzení objednávky ze strany rádia.
Rádio si vyhrazuje právo, v případě, že objednávku nebude považovat za úplnou či určitou, tuto objednávku odmítnout či požadovat její upřesnění.
Rádio je povinno realizovat výrobu reklamy, je-li výroba reklamní prezentace předmětem objednávky objednatele, dle zadání objednatele, ovšem výhradně tak, aby obsahem i formou respektovalo všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy a zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
Požaduje-li objednatel změny zadané objednávky i poté, co byla rádiem již potvrzena, rádio může žádost objednatele odmítnout, není-li zhotovení spotu v pozměněné podobě ve sjednané lhůtě pro zhotovení možné. Pro případ požadované změny, sjednaly smluvní strany úhradu ve výši 50% navíc k původní ceně za provedení díla.
Spot bude objednateli předán ve stereo kvalitě na nosiči CD ve zvukovém formátu se samplovací frekvencí 44kHz, nebo elektronickou poštou se samplovací frekvencí 44kHz ve formátu mp3, s minimálním datovým tokem 128kbit/sec.
Rádio zhotoví spot ve lhůtě 5 dní od řádného obdržení a potvrzení objednávky objednatele. Nedodržení lhůty zhotovení díla způsobené nepředvídanými okolnostmi či technickou závadou nezaviněnou rádiem, není považováno za vadné plnění. V takto stanovené lhůtě je objednatel povinen spot převzít. Spot je dokončen i v případě, vykazuje-li drobné vady a nedodělky nebránící jeho použití pro účely odvysílání. Místem plnění je budova rádia Blažejské náměstí 97/7, Olomouc. Objednatel je oprávněn požadovat předvedení spotu před jeho převzetím. Objednatel je povinen převzít spot i před touto dobou, jestliže jej k převzetí rádio vyzve. V případě odmítnutí převzetí řádně provedeného díla či díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími jeho použití pro účely odvysílání objednatelem, platí fikce převzetí díla objednatelem.
Při odstoupení objednatele od objednávky po řádném obdržení a potvrzení objednávky objednatele, uhradí poplatek ve výši 100% za provedení díla.
 
VII. CENA REKLAMY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za rezervaci reklamního vysílání (vysílání reklamní kampaně), za zhotovení reklamního spotu či sponzorského vzkazu se řídí ceníkem rádia platného ke dni uzavření smlouvy a je účtována v českých korunách. K výsledné ceně je připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši legislativně platné v době vystavení faktury. Rádio je oprávněno kdykoli ceník změnit. Tato změna je účinná ode dne jejího vyhlášení.
 
Objednatel se zavazuje za vysílání reklamy a sponzorských vzkazů v dohodnutém rozsahu zaplatit smluvenou částku. Podkladem pro zaplacení ceny za vysílání reklamy a sponzorských vzkazů jsou faktury vystavené rádiem. Faktury jsou splatné do 5 dnů ode dne vystavení.
 
Všechny částky jsou uvedeny bez Daně z přidané hodnoty (DPH) a sazba DPH je ve výši legislativně platné v době vystavení faktury. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
V případě platby bankovním převodem, je objednatele povinen provést úhradu na účet agentury č. 304100297/0300vedený u ČSOB a.s. pobočka Olomouc. 
 
Pro případ prodlení objednatele s kteroukoli ze sjednaných úhrad stanovily smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% ze stanovené celkové ceny, a to za každý den trvání prodlení objednatele.
Objednatel prohlašuje, že se při podpisu těchto podmínek se řádně seznámil s platným ceníkem rádia a je s ním srozuměn.
 
Objednatel prohlašuje, že v době uzavření smlouvy s agenturou není s jeho osobou zahájeno žádné insolvenční či exekuční řízení, ani nemá žádných dluhů po splatnosti. V případě, že jakákoliv skutečnost uvedená v předešlé větě nastane, je objednatel povinen to oznámit agentuře. Porušení této informační povinnosti objednatelem je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 30 % ceny reklamy a sponzorského vzkazu dle čl. V. odst. 1. Zahájení insolvenčního či exekučního řízení s objednatelem opravňuje agenturu k odstoupení od smlouvy s objednatelem.
 
VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Rádio zařazuje ve sjednaném rozsahu reklamu či sponzorský vzkaz nebo reklamu a sponzorský vzkaz objednatele do svého vysílacího schématu a sjednaných pásem vysílání v termínech daných objednávkou nebo přílohou smlouvy o reklamě a sponzoringu.
Smluvní strany sjednaly dále právo rádia ukončit zařazování reklamy či sponzorského vzkazu či reklamy a sponzorského vzkazu objednatele do svého vysílacího schématu sjednaného pásma vysílání před dobou sjednanou v objednávce vysílání, bude-li prodlení objednatele s úhradou kterékoli ze sjednaných plateb delší 10 pracovních dnů. Objednateli přitom nezaniká povinnost úhrady za celé objednané vysílání.
Doba trvání této smlouvy, respektive doba, po níž trvá závazek rádia zařazovat v rozsahu stanoveném touto smlouvou reklamu či sponzorský vzkaz či reklamu a sponzorský vzkaz objednatele do svého vysílacího schématu sjednaného pásma může být smluvními stranami prodloužena či zkrácena, s výjimkou důvodu uvedeného v bodě 2. těchto podmínek, pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran provedené formou písemného dodatku k této smlouvě.
 
IX. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Stornování již uzavřené objednávky nebo smlouvy ze strany objednatele je možno provést pouze písemně s prokazatelným doručením agentuře nejpozději 10 pracovních dní před prvním zveřejněním reklamy. Při stornování v rozmezí 9 – 2 pracovních dnů před prvním zveřejněním reklamy je objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 30% ceny stornované reklamní prezentace. Při pozdějším stornování nebo stornování v průběhu již započaté reklamní prezentace je objednatel povinen zaplatit storno poplatek ve výši 100% ceny části reklamní prezentace, která ještě nebyla prezentována.
 
X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
Agentura odpovídá za to, že prezentace reklamy bude provedena řádně a včas. Agentura odpovídá pouze za zásadní úmyslně zaviněné rozpory, které vykazuje prezentace oproti výslovně stanoveným požadavkům objednatele. Případné vady je objednatel povinen agentuře oznámit písemně včetně jejich přesné specifikace ve lhůtě do pěti pracovních dnů. Agentura se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení reklamace rozhodnout o její oprávněnosti.
 
V případě vyšší moci či technických problémů nezaviněných agenturou, agentura neodpovídá za škodu vzniklou objednateli v souvislosti s nezveřejněním reklamy, kdy se agentura zavazuje objednanou reklamu zveřejnit na webu v nejbližším možném termínu. Pokud není možné reklamu či sponzoring zařadit do vysílání v nejbližším možném termínu, objednateli náleží právo na vrácení uhrazené ceny za reklamu či sponzoring ponížené o náklady agentury vynaložené v souvislosti s propagací.

Objednatel tímto uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a pro účely oslovení přímým marketingem viz URL GDPR.

Smluvní strany berou na vědomí, že obsah smluv, jakož i informace, sdělené smluvním stranám nebo získané smluvními stranami, a to bez ohledu na to, zda v psané či jiné formě, v průběhu jednání o uzavření této Smlouvy nebo v době její účinnosti, jsou informacemi důvěrného charakteru ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a tvoří předmět obchodního tajemství podle § 530zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník každé ze smluvních stran, a tudíž jako takové požívají ochrany poskytované občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
 
XI. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
Veškeré změny a doplnění je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran a výlučně písemnou formou.
 
Smluvní objednávka se vyhotovuje nejméně ve dvou vyhotoveních v hodnotě originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
 
Spory vyplývající ze smluv, k nimž se vážou tyto obchodní podmínky, budou řešeny Okresním soudem v Olomouci, a to podle českého právního řádu, kterým jsou také tyto obchodní podmínky vázány.
 
Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost pro objednávky uzavřené po 1. 1. 2023.
 
V Olomouci                                                                                                 dne:
 
Souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami za objednatele ………………………………………………………
                                                                                                             

Ozvěte se nám

Procházka pamětí Radia Haná - vracíme vaše vzpomínky!!